Bddu pokedex

Bddu
Vanu Sovereignty
Connery
25

Pokemon collection