[VSTD] BoondockSaynt pokedex

[VSTD] BoondockSaynt
Vanu Sovereignty
Emerald
100

Pokemon collection