[VSTD] BoondockSaynt pokedex

[VSTD] BoondockSaynt
Vanu Sovereignty
Emerald
98

Pokemon collection