[BOIS] Feckus pokedex

[BOIS] Feckus
NS Operative
Cobalt
55

Pokemon collection