McGrowdy pokedex

McGrowdy
Terran Republic
Cobalt
33

Pokemon collection