McGrowdy pokedex

McGrowdy
Terran Republic
Cobalt
32

Pokemon collection