[BAWC] Meiliria pokedex

[BAWC] Meiliria
Terran Republic
Cobalt
100

Pokemon collection