[WHO] MetaLxTR pokedex

[WHO] MetaLxTR
Terran Republic
Emerald
91

Pokemon collection