[1FR] sshika pokedex

[1FR] sshika
Vanu Sovereignty
Miller
95

Pokemon collection