[FOOL] xFatherTimexx pokedex

[FOOL] xFatherTimexx
Terran Republic
Emerald
59

Pokemon collection