[1VS4] YogenT pokedex

[1VS4] YogenT
Vanu Sovereignty
Cobalt
92

Pokemon collection