[TRCW] Aeriast pokedex

[TRCW] Aeriast
Terran Republic
Connery
83

Pokemon collection