[TRCW] Aeriast pokedex

[TRCW] Aeriast
Terran Republic
Connery
87

Pokemon collection