[V] ImNotSpez pokedex

[V] ImNotSpez
Vanu Sovereignty
Emerald
74

Pokemon collection