[GEYY] LyytiVS pokedex

[GEYY] LyytiVS
Vanu Sovereignty
Emerald
74

Pokemon collection