[RNX] MaliciousInjury pokedex

[RNX] MaliciousInjury
Terran Republic
Miller
85

Pokemon collection