[1VS4] McFarley pokedex

[1VS4] McFarley
Vanu Sovereignty
Cobalt
39

Pokemon collection